ســـامانه آمـــوزش مـــجازی جامعـــه پزشـــکی انجمن علمي پرستاران قلب ايران
آخـــرین برنــامه های در حـــال اجـــرا
ثبت و گزارش نویسی در پرستاری
از تاریخ 1397/08/01 لغایت 1399/08/01
انجمن علمي پرستاران قلب ايران
ایمنی بیمار
از تاریخ 1397/08/01 لغایت 1399/08/01
انجمن علمي پرستاران قلب ايران
اصول آموزش بیمار
از تاریخ 1396/11/01 لغایت 1399/11/01
انجمن علمي پرستاران قلب ايران
اخلاق در پرستاری
از تاریخ 1397/08/01 لغایت 1399/08/01
انجمن علمي پرستاران قلب ايران

کلیـــه مراکــز عضــــو ســـامانه
( 41 )

جهت مشاهده لیست دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی ، انجمن های علمی و سازمان های عضو سامانه کلیک نمائید